Po zakoupení stavebního pozemku je třeba získat stavební povolení, aby bylo možné vůbec začít stavět. Tento dokument potvrzuje, že hlavní projekt byl vytvořen v souladu s územním plánem a dalšími předpisy a podmínkami, které musí stavba na určitém místě splňovat, a že byly splněny všechny nezbytné předpoklady pro výstavbu.

 

Která instituce vydává stavební povolení?

Stavební povolení vydává úřad státní správy velkého města (které má více než 35 000 obyvatel), a města, která jsou sídlem žup pro svou oblast, nebo župní úřady pro všechny ostatní obce a města na území konkrétní župy, tj. úřad města Záhřebu pověřený správními záležitostmi výstavby na území, na kterém se plánuje výstavba nebo rekonstrukce budovy, pokud stavební zákon nebo zvláštní zákony nestanoví jinak. Seznam příslušných úřadů naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro územní plánování, výstavbu a státní majetek Chorvatské republiky zde.

 

Stavební povolení pro cizince

Občané EU a občané Švýcarské konfederace mohou stejně jako chorvatští občané kupovat v Chorvatsku nemovitosti bez omezení (s určitými výjimkami, jako je zemědělská půda, nemovitosti v chráněných oblastech, nemovitosti v chráněných přírodních oblastech a nemovitosti v národních parcích) a za stejných podmínek stavět nebo rekonstruovat budovy. Stejná práva mají i občané zemí, které nepatří do EU, pokud se jedná o stát, s nímž existuje reciprocita při nabývání vlastnických práv k nemovitostem, a pro nabytí těchto práv je nutné podat žádost na Ministerstvo spravedlnosti a správy. Další postup se neliší od postupu pro občany Chorvatské republiky.

 

Aby bylo možné pokračovat ve výstavbě budovy, je nutné získat platné stavební povolení.

Prvním krokem v tomto řízení je podání žádosti o vydání stavebního povolení, kterou investor zašle příslušnému správnímu orgánu. Žádost lze podat také prostřednictvím informačního systému e-Povolení.

 

Podle ustanovení Ministerstva pro územní plánování, výstavbu a státní majetek musí být k žádosti o vydání stavebního povolení přiloženy následující dokumenty:

- tři kopie hlavního projektu

- prohlášení architekta, že hlavní projekt byl vypracován v souladu s územním plánem a dalšími předpisy, podle nichž musí být vypracován

- písemnou zprávu o kontrole hlavního projektu (pokud je kontrola předepsána)

- osvědčení o nostrifikaci hlavního projektu (pokud byl projekt zhotoven podle zahraničních předpisů)

- osvědčení od veřejnoprávních orgánů o tom, že hlavní projekt vznikl podle zvláštních předpisů, tj. zvláštních podmínek, a/nebo doklad o tom, že podal žádost o vydání těchto osvědčení, tj. o stanovení těchto podmínek, pokud nebyly vydány ve lhůtě stanovené tímto zákonem

- potvrzení orgánu veřejné správy o tom, že hlavní projekt byl vytvořen v souladu s rozhodnutím o přijatelnosti zásahu do životního prostředí (jde-li o zásah do území, pro které se podle zvláštních předpisů provádí řízení o posuzování vlivů zásahu na životní prostředí a/nebo hodnocení přijatelnosti zásahu do ekologické sítě).

- prokázání právního zájmu na vydání stavebního povolení

- doklad o tom, že může být investorem (koncese, souhlas nebo jiný úkon stanovený zvláštním předpisem), jde-li o stavbu, u které zvláštní zákon stanoví, kdo může být investorem

- doklad o tom, že vlastník stavebního pozemku splnil svou povinnost převést část pozemku do vlastnictví územní samosprávné jednotky, tj. povinnost uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene průchodu a/nebo průjezdu, kterou stanoví zvláštní zákon upravující územní plánování, pokud taková povinnost existuje.

 

Vzhledem k tomu, že stavební povolení nemá žádné právní účinky na vlastnická a jiná věcná práva k nemovitosti, pro kterou bylo vydáno, a není právním podkladem pro vstup do držby nemovitosti, postačí pro jeho vydání prokázat právní zájem, uvádí se na internetových stránkách e-Občan.

 

Vyhláška také předepisuje práce, ke kterým lze přistoupit bez stavebního povolení, ale na základě hlavního projektu, např.:

- pomocná stavba s jedním podlažím do 50 m² půdorysné plochy

- bazén o půdorysné ploše do 100 m² vykopaný v zemi na staveništi stávající budovy

- práce na stávající budově, kdy se přidávají, renovují nebo vyměňují části budovy, které jsou součástí pláště vytápěné nebo chlazené části budovy, jako jsou okna, dveře nebo průhledné prvky fasády.