Ochraně osobních údajů věnujeme, a vždy jsme věnovali, velkou pozornost. V souladu s platnými právními přepisy chráníme Vaše osobní údaje, jak nejlépe můžeme. Respekt k zachování vašeho soukromí je pro nás důležitý, a proto s Vašimi osobními údaji zacházíme tak, abychom zajistili jejich ochranu po celou dobu naší spolupráce i po jejím skončení. Vaše osobní údaje jsou u nás vždy zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami a v případě, že je předáváme ke zpracování třetím stranám, tak pouze v nezbytných případech (např. Vašemu finančnímu poradci, bankovní instituci, u které máte vedený účet, externí realitní kanceláři, advokátní kanceláři, notářovi apod.), a pro zajištění kvality našich služeb i našim partnerům v oblasti hostingových služeb, správci databáze, externímu dodavateli IT služeb, apod. K tomuto účelu spolupracujeme jen se spolehlivými partnery a ti nesmí námi poskytnuté osobní údaje využívat k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Vaše osobní údaje ALEXANDRIA REAL samozřejmě dále neprodává ani jinak nenabízí. Níže naleznete zásady ochrany osobních údajů, kterými se ALEXANDRIA REAL při ochraně Vašich osobních údajů řídí, kde naleznete i práva, které máte Vy při ochraně Vašich osobních údajů.

Obsah:

 1. Základní informace
 2. Účel zpracování osobních údajů
 3. Vaše práva
 4. Poučení cookies

1. Základní informace

Realitní kancelář ALEXANDRIA REAL s.r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků/klientů (jako „subjektů“) a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „Nařízení“) a v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení jsou poskytovány níže uvedené informace: Správce osobních údajů: ALEXANDRIA REAL s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 714/25, PSČ 11000, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 124090, IČO 278 84 821, (dále také „ALEXANDRIA REAL“)

Tel.: +420 222 512 996

Mobil: +420 608 324 298, +420 774 865 014

Email: info@alexandriareal.cz

Kontaktní údaje: ALEXANDRIA REAL s.r.o., Vodičkova 714/25, 1. podlaží, 110 00 Praha 1

2. Účel zpracování osobních údajů:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely může ALEXANDRIA REAL zpracovávat osobní údaje přímo na základě smlouvy, na základě svého oprávněného zájmu nebo na základě zákona (tedy bez nutnosti souhlasu), pro jiné účely pouze na základě souhlasu. a) Plnění smlouvy (kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva, objednávka realitních služeb, zprostředkovatelská smlouva, protokol o prohlídce, apod., dále také „Smlouva“) Za účelem uzavření Smlouvy a jejího plnění je ALEXANDRIA REAL, oprávněna zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Jde o osobní údaje, bez kterých by ALEXANDRIA REAL nemohla poskytnout služby sjednané příslušnou smlouvou, ani poskytnout službu, o kterou klient požádal a nemůže být ani jednáno za účelem uzavření Smlouvy, tj. osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, v odůvodněných případech číslo cestovního dokladu a datum platnosti cestovního dokladu, číslo bankovního účtu, apod.), kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail), a případně další údaje. Pro účely plnění smlouvy mohou být výše uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty též subdodavatelům ALEXANDRIA REAL a dalším osobám, které spolupracují na plnění Smlouvy, jako jsou externí advokátní kancelář, Váš finanční poradce, spolupracující realitní kanceláře, které jsou obchodními partnery v destinaci, kde se nachází předmět smlouvy, notář a další. Tito subdodavatelé a další osoby jsou potom také povinni zajistit bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji dle příslušných ustanovení Nařízení a za toto nakládání jsou rovněž odpovědni. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud se nemovitost, o kterou máte zájem, tedy předmět Smlouvy, nachází v destinaci mimo Evropskou unii, budou Vaše osobní údaje poskytnuty také příjemcům osobních údajů v této (třetí) zemi (zejm. subdodavatelům, bankovní instituci, apod.) či v jiné třetí zemi. Podrobnější informace o předávání do třetích zemí naleznete níže. Osobní údaje jsou na základě tohoto účelu zpracovávány po dobu 10 let od uzavření Smlouvy, pokud právní předpisy neurčí jinak.

b) Splnění právní povinnosti

ALEXANDRIA REAL je, v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy vázána povinnostmi, pro jejichž splnění ALEXANDRIA REAL zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště) a kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail). Uvedené osobní údaje budou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti ALEXANDRIA REAL (jako správce ve smyslu Nařízení) stanovené dle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – dle tohoto zákona je ALEXANDRIA REAL povinna si uschovat kopii Vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu, apod.) po dobu 10 let od uzavření Smlouvy, pokud právní předpisy neurčí jinak.

c) Zasílání obchodních sdělení

ALEXANDRIA REAL má jako správce oprávněný zájem na tom, aby Vám mohla nabízet své další služby. Za tímto účelem je ALEXANDRIA REAL jako správce oprávněna zpracovávat ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, Vaše osobní údaje a oslovovat Vás bez nutnosti udělení zvláštního souhlasu z Vaší strany. S tímto záměrem je s osobními údaji obdrženými v rámci Smlouvy (s výjimkou zvláštní kategorie osobních údajů) a jinými osobními údaji týkajícími se uzavřeného smluvního vztahu (jako jsou informace o zemi a místě nákupu nemovitosti, o klasifikaci nemovitosti, data koupě, době úhrady apod.) prováděno profilování, které ALEXANDRIA REAL umožňuje poskytnout Vám informace o jejích dalších službách přizpůsobené Vašim potřebám. Osobní údaje budou za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovávány po dobu deseti let od poslední aktivity.

d) Zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů

U subjektů, které udělily souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (aniž by se staly zákazníky ALEXANDRIA REAL), zpracovává ALEXANDRIA REAL s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontaktní údaje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, které jí subjekt dá pro tento účel k dispozici. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných ALEXANDRIA REAL, jsou společně s těmito kontaktními údaji zpracovány i údaje z cookies ALEXANDRIA REAL, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání případně od ukončení smluvního vztahu s klientem či od uskutečnění transakce, jestliže právní předpisy nestanoví dobu delší a v případě zpracování osobních dat na základě souhlasu po dobu trvání souhlasu. Pokud došlo k naplnění účelu zpracování a uběhla doba pro uchovávání osobních údajů, jsou poté smazány ze systému Správce nebo anonymizovány, aby identifikace klienta nebyla nadále možná. V případě přenosu dat na internetu se snažíme zajistit ochranu osobních údajů v rámci technických možností, které vyplývají z povahy tohoto způsobu přenosu. Zabezpečení informací přenášených přes internet je mimo technické možnosti správce.

3. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů realitní kanceláří ALEXANDRIA REAL s.r.o.,

Jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení máte následující práva související se zpracováním Vašich osobních údajů:

 1. Právo vznést námitku – proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a nabízení dalších služeb, včetně profilování, máte právo vznést kdykoli námitku. Jakmile vznesete námitku proti zpracování, přestaneme Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat;
 2. Právo na přístup k osobním údajům – jako subjekt údajů můžete od ALEXANDRIA REAL požadovat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou ALEXANDRIA REAL zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s následujícími informacemi o: a) účelech zpracování, b) kategoriích dotčených osobních údajů, c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, d) plánované době uložení osobních údajů, nebo (není-li to možné určit) o kritériích použitých pro stanovení této doby, e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování, f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, h) o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování, i) vhodných zárukách, které se vztahují na předání osobních údajů do třetí země. ALEXANDRIA REAL Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost však může ALEXANDRIA REAL účtovat přiměřený poplatek;
 3. Právo na opravu – jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení máte právo na to, aby ALEXANDRIA REAL bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 4. Právo na omezení zpracování – v kterémkoli z níže uvedených případů máte právo na to, aby ALEXANDRIA REAL omezila zpracování Vašich osobních údajů: a) popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby ALEXANDRIA REAL mohla přesnost osobních údajů ověřit, b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, c) ALEXANDRIA REAL již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) Vznesete-li námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ALEXANDRIA REAL převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 5. Právo na výmaz – máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud ALEXANDRIA REAL neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
 6. Právo na přenositelnost údajů – jestliže je zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo na plnění smlouvy, máte právo na to, aby ALEXANDRIA REAL předala zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu nebo email ALEXANDRIA REAL uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak můžete uplatnit svá práva:

 1. Svá práva, plynoucí ze zpracování osobních údajů ALEXANDRIA REAL, můžete jako subjekt osobních údajů ve smyslu Nařízení, uplatnit kontaktováním ALEXANDRIA REAL na kontaktních údajích uvedených výše.
 2. Stejně tak můžete na uvedených kontaktních údajích podat stížnost ohledně činnosti ALEXANDRIA REAL jako správce nebo příjemce osobních údajů. V takovém případě musí být ze stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě (je-li to nutné k vyřízení) Vás ALEXANDRIA REAL vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena.
 3. Na postup ALEXANDRIA REAL lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Realitní kancelář ALEXANDRIA REAL s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 714/25, PSČ 11000, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 124090, IČO 278 84 821, (dále také jen jako „ALEXANDRIA REAL“), správce nakládající s osobními údaji svých zákazníků, Vás tímto podrobněji informuje o možném předání těchto osobních údajů do třetích zemí, tedy do zemí mimo EU. Pokud se nemovitost, o kterou máte zájem, nachází na území mimo EU, budeme Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země. ALEXANDRIA REAL předává Vaše osobní údaje do třetích zemí vždy v souladu s legislativními požadavky, zejm. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „Nařízení“). Znamená to, že v každém případě předání je ochrana Vašich osobních údajů zabezpečena. V případě, že jsou Vaše osobní údaje předávány do (třetí) země mimo EU, ALEXANDRIA REAL dohlíží na to, aby Vaše osobní údaje byly předány do zemí, o kterých Komise rozhodla, že tyto země zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Seznam třetích zemí či území, v nichž podle rozhodnutí Komise je zajištěna odpovídající úroveň ochrany, naleznete na https://www.uoou.cz/predavani-zalozene-na-rozhodnuti-o-odpovidajici-urovni-ochrany-osobnich-udaju/ds-5065/p1=5065. V případě třetí země neuvedené v seznamu rozhodnutí Komise předává ALEXANDRIA REAL Vaše osobní údaje nutným subjektům, ve smyslu čl. 49 odst. 1 písm. b) Nařízení, neboť toto předání je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a ALEXANDRIA REAL. ALEXANDRIA REAL přistupuje odpovědně k ochraně osobních údajů, které v rámci své činnosti zpracovává a které za účelem plnění uzavřené Smlouvy předává v rámci EU i do třetích zemí. V případě dotazů nebo podnětů ze strany subjektů údajů je možné se obrátit na ALEXANDRIA REAL na výše uvedených kontaktech.

4. Poučení cookies

Vážení uživatelé, na tomto místě si Vás dovolujeme přehledně informovat o tom, jak používáme soubory cookies ve vztahu k ochraně a zpracování Vašich osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů je realitní kancelář ALEXANDRIA REAL s.r.o. Pokud Vás zajímá, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@alexandriareal.cz Souhlas s ukládáním cookies lze upravit v nastavení vašeho prohlížeče, kde můžete nastavit ukládání cookies do Vašeho zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu. Pokud si nepřejete ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit ve Vašem prohlížeči. Některé údaje získané pomocí souborů cookies Vám ovšem umožní prohlížet si naše webové stránky ve správném formátu a v nejlepší kvalitě. Níže pro Vás přehledně uvádíme, které Vaše osobní údaje za pomoci cookies zpracováváme, proč je zpracováváme, a na jak dlouho je ukládáme.

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme poskytovateli on-line reklamních služeb společnosti Google LLC, který je zpracovává na základě automatického zpracování za účelem personalizace reklam. Vaše osobní údaje předáváme prostřednictvím společnosti Google LLC do zemí mimo EU. Údaje předáváme na základě: existence rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů a vhodných záruk, které jsou zakotveny v dokumentu The EU–US Privacy Shield Framework.

Při obchodu s nemovitostmi dochází ke změnám charakteru vysokých majetkových hodnot klienta, a proto jsou všichni obchodníci s nemovitostmi a realitní kanceláře povinni se aktivně podílet na prevenci praní špinavých peněz.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, bývá označován také jako AML zákon díky zkratce z anglického označení „proti praní špinavých peněz“ – „Anti Money Laundering“. Jeho novela účinná od 1. 7. 2017 přinesla řadu změn v oblasti práv a povinností fyzických i právnických osob. Nově byl rozšířen okruh tzv. povinných osob, které mají nejen povinnost identifikace a kontroly klienta, ale také vyhodnocování rizik dané obchodní transakce.

Realitní kanceláře a advokátní kanceláře jsou tímto zákonem označeny za osoby povinné a spadá na ně tedy povinnost provádět kontrolu finančních toků při obchodování s nemovitostmi. Od roku 2021 platí navíc nová velmi přísná pravidla a nařízení, jak se taková kontrola má provádět. Osobně nám to nedělá radost, stát však přenáší provádění této kontroly na nás a nám nezbývá než tuto kontrolu provádět, i když je to pro obě strany krajně nepříjemná procedura. Nicméně je to procedura nutná pro zdárné uzavření koupě a prodeje nemovitosti.

Podle tohoto zákona máme povinnost provádět identifikaci a kontrolu našich klientů. To znamená, že budeme požadovat potřebné informace a doklady, abychom zajistili dodržení stanovených postupů. Vezměte prosím na vědomí, že AML identifikace a kontrola jsou povinné i v případech, kdy není podezření z nelegálních činností. Vaše spolupráce a poskytnutí požadovaných informací nám pomohou usnadnit tento proces.

Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo potřebujete další informace, obraťte se na naše prodejce, kteří vám rádi poskytnou další podrobnosti.