Dovolujeme si vás tímto informovat, že ke dni 1. 12. 2014 vešel v účinnost předpis č. 261/2014 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, přičemž v části druhé došlo ke změně zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších přepisů.

Novela zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

Nové znění § 4 zákona č. 254/2004 Sb. s vyznačením změn:
§ 4
(1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350 000 Kč 270 000 Kč (dále jen „limit") je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu2) provedena v hotovosti.

(2) Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.

(2) (3) Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo koruny české směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

(3) (4) Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

(4) (5) Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj